Click Here to Download

………………………………………………………………………
सफापानी र सुरक्षितपानी फरक कुरा हो । कसरी ?
अनी, बच्चालार्ई झाडापखाला हुँदाखुवाइने जिंकचक्कीऔषधीमात्रहोइन । किन?
स्वास्थ्य र पोषणका यस्तै प्रश्न जिज्ञाशाको समाधान, भन्छिन् आमाको आजको १४९औं भागमा ।
सुनेर प्रतिक्रियादिनुहोस् है ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………