Click Here to Download

………………………………………………………………………
झाडापखाला भएको बच्चाकोउपचारको निम्तिजिंकचक्की – कुनउमेर समूहको बच्चालाई कतिमात्रामा? कसरी खुवाउने ?किनखुवाउने ?कतिदिनसम्मखुवाउने ?
यी सबैकुरा थाहापाउन सुन्नुहोस्,
मुलपानीगाउँको रमाइलो नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’भाग–१४७ ।
सुनेर प्रतिक्रियादिनुहोस् है ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………