Click Here to Download

………………………………………………………………………
झाडापखाला भएको बच्चालाई सन्चो बनाउनपुर्नजलियझोलसंगसंगै सुक्ष्म पोषक तत्वजिंकचक्कीकिन, कसरी, कतिमात्रामाकतिदिनसम्मखुवाउने ?
थाहापाउनको निम्ति सुन्नुहोस् मुलपानीको कथा सहितको भन्छिन् आमाभाग १४८ ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………